Upcoming Events

  • ბლოკჩეინი და კრიპტონომიკა საქართველოში
    Thu, Oct 31
    საქართველოს უნივერსიტეტი, #501 აუდიტორია
    საქართველოს უნივერსიტეტი მასპინძლობს მრგვალი მაგიდა თემაზე "ბლოკჩეინი და კრიპტონომიკა საქართველოში - პერსპექტივები, გამოწვევები და რეგულაციები".
    Share